นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Privacy Policy

herbalpertpresents.com หรือเรื่องอีกชื่อว่า Herbal pert presents (HPP) ได้จัดทำนโยบาย เพื่อทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขึ้นเพราะการตระหนักถึง ความสำคัญ ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้เพื่อ เป็นข้อบังคับกับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้บริการ หรือกระทั่ง ทำธุรกรรม และร่วมกิจกรรม ใดๆ โดยหนังสือฉบับนี้ ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (social media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • การเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของเว็บไซต์

บริษัท HPP ได้มีการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกราย บนเว็บไซต์ รวมไปถึงขอบเขตและใช้วิธี การที่ชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรมต่อผู้ใช้ โดยได้ดำเนินการ ให้เจ้าของข้อมูล เกิดความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน หลังจากนั้นบริษัท Herbal pert presents จึงขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการอีกครั้ง และได้แจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม 

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวของท่านตามระยะเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดในการประมวลผลต่าง ของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆสืบต่อไป

  • จุดประสงค์การใช้ ต่อการขอข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

ทางเราได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานก่อน เพื่อใช้ในการติดต่อ เผยแพร่ ก่อนทำการส่งข้อมูล โดยที่ทางไม่จำเป็น ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า ให้แก่เจ้าของข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อและส่งข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน และของกิจการบางส่วนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กรณีการเปิดเผยข้อมูล ของผู้ใช้แก่บุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ ที่ทางเราได้กำหนดไว้ รวมไปถึง วัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมาย ที่ให้กระทำได้เพียงเท่านั้น ส่วนของกรณีที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน โดยที่ทางเราจะดำเนิน ขอรับการยินยอมโดยชัด และแจ้งแก่ท่านก่อน โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย 

ซึ่งนโยบายส่วนบุคคลนี้ ไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media)

  • ข้อจำกัดในการใช้และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเรามีกปการ จัดเก็บ รวบรวม รวมถึงการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อได้รับการยินยอมก่อนเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการเก็บข้อมูลของบริษัท และบริษัทได้กำกับดูแลพนักงาน มิให้นำเอาข้อมูลบุคคลของท่าน ไปใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

  • การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลบ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัอาจเปิดเผย หรือ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้ ไปยังบุคคลภายนอก ที่อยู่ในต่างประเทศ ที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล น้อยกว่าหรือเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนนต่างๆอย่างรัดกุม เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทั้งหมด จะดำเนินการอย่างปลอดภัยที่สุด ซึ่งในบางกรณี ทางเราต้องขอรับความยินยอมจากท่านก่อน เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  • การคุ้มครองข้อมูลการเงิน

การรักษาและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยที่จะไม่เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้

 ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ทั้งหมด อาจมีการเปิดเผยข้อมูล ที่ท่านยินยอมแล้วแก่ผู้โฆษณา หรือพั นธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวมถึงการใช้บริการของลูกค้าของบริษัทอย่างธนาคารเป็นต้น

  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับทาง Herbal pert presents ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมแล้ว ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตบริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นของบริษัท และถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

Home

Contact

Privacy